Ενότητα 2 - Κύρια προβλήματα υγείας κατά την άφιξη σε μια νέα χώρα (Course2-EL)

Περιγραφή

Εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτές στην Ενότητα  2 - "Κύρια προβλήματα υγείας κατά την άφιξη σε μια νέα χώρα" 

 

Συγγραφείς:

Karin Drda-Kühn, MediaK,

Νικόλ Παπαευγενίου, Prolepsis

 

Στόχοι

✔ Κατανόηση των διαφόρων κινδύνων για την υγεία των μεταναστών σε όλα τα στάδια του μεταναστευτικού ταξιδιού

✔ Κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών που επηρεάζουν τις αφηγήσεις για την υγεία μεταξύ της χώρας καταγωγής και της χώρας υποδοχής

✔ Χρήση επιγραμμικών εργαλείων που μπορούν να διευκολύνουν την κατανόηση των ζητημάτων υγείας και των ειδικών ανά χώρα περιστάσεων που σχετίζονται με την υγεία

✔ Εκμάθηση ειδικής ορολογίας ανά χώρα αναφορικά με την υγεία, διερεύνηση χρήσιμων διαδικτυακών εργαλείων

✔ Κατανόηση των κύριων συμπεριφορών προστασίας της υγείας και εκμάθηση τρόπου εύρεσης αξιόπιστων σχετικών διαδικτυακών πηγών

  

Ικανότητες

✔ Κατανόηση των διαφορών όσον αφορά την υγεία και την υγειονομική περίθαλψη στη χώρα καταγωγής και τη χώρα άφιξης

✔ Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο πολιτισμός μπορεί

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Στόχοι

Η παρούσα ΠΕΔ 2 «Κύρια προβλήματα υγείας κατά την άφιξη σε μια νέα χώρα» επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα ζητήματα υγείας στα οποία είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς οι μετανάστες κατά την άφιξή τους σε μια νέα χώρα. Αυτή η ενότητα θα επικεντρωθεί σε παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την άφιξη στη νέα χώρα. Κάθε μία από αυτές τις φάσεις έχει αντίκτυπο στη σωματική και ψυχική υγεία των μεταναστών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι αλληλένδετες και αλληλεξαρτώμενες.

Τα προβλήματα υγείας δεν εκδηλώνονται μόνο στα συμπτώματα της νόσου. Έχουν επίσης να κάνουν με τη γλώσσα και την ορολογία, καθώς και με τους διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης της ασθένειας. Πίσω από τα συμπτώματα και την περιγραφή τους, συχνά υπάρχουν επίσης αφηγήσεις που αφορούν τον πολιτισμό, και οι μετανάστες και οι γιατροί τους θα πρέπει επίσης να ευαισθητοποιηθούν σε αυτό. Η ενότητα περιγράφει τις πιο κοινές ασθένειες και τις αντίστοιχες θεραπείες που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας μετανάστης στη χώρα υποδοχής και πώς αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν με ψηφιακά μέσα. Ένας άλλος στόχος της εκπαίδευσης είναι να διερευνήσει τις κύριες καθοριστικές συμπεριφορές υγείας που σχετίζονται και επηρεάζουν την υγεία και τις συνέπειές της.

Μαθησιακοί στόχοι

 • Κατανόηση των διαφόρων κινδύνων για την υγεία των μεταναστών σε όλα τα στάδια του μεταναστευτικού ταξιδιού.
 • Οι πολιτισμικές διαφορές που επηρεάζουν τις αφηγήσεις υγείας μεταξύ της χώρας καταγωγής και της χώρας υποδοχής
 • Χρήση διαδικτυακών εργαλείων που μπορούν να διευκολύνουν την κατανόηση των ζητημάτων υγείας και των ειδικών συνθηκών υγείας ανά χώρα (πώς γίνεται αντιληπτή και αντιμετωπίζεται η υγεία στις χώρες υποδοχής σε σύγκριση με τη χώρα ή την καταγωγή)
 • Εκπαίδευση πάνω στην ειδική ορολογία για την υγεία, κατά χώρα και εξερεύνηση χρήσιμων διαδικτυακών εργαλείων
 • Η κατανόηση των κύριων συμπεριφορών προστασίας της υγείας και η εκμάθηση του πώς να βρίσκουν αξιόπιστες σχετικές διαδικτυακές πηγές.
 • Η ανάπτυξη ενός καταλόγου ελέγχου υγείας στη δική τους γλώσσα
Συμμετέχοντες & ρόλοι
 • Μετανάστες: Περίπου 10 (νεοαφιχθέντες) μετανάστες σε κάθε χώρα, ως δικαιούχοι της κατάρτισης.
 • Εκπρόσωποι μεταναστών: Περίπου 1-2 εκπρόσωποι μεταναστών, οι οποίοι είναι βασικά πρόσωπα στις κοινότητες μεταναστών ή έχουν ήδη ενσωματωθεί στη χώρα υποδοχής. Τα άτομα αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται ως έμπιστοι στο πλαίσιο των μαθησιακών διαδικασιών. Ως εκ τούτου, έχουν διττό ρόλο: έναν καταφατικό ρόλο («Ναι, είχα επίσης αυτή την εμπειρία όταν άρχισα να ασχολούμαι με το σύστημα υγείας στη χώρα άφιξης.») και έναν ενθαρρυντικό ρόλο («Μου πήρε λίγο χρόνο για να καταλάβω τα πάντα, αλλά υπάρχει μεγάλη υποστήριξη γύρω»).  Είναι πολύ σημαντικό ο ρόλος αυτός να γνωστοποιείται σαφώς εκ των προτέρων. Οι εκπρόσωποι μπορούν ακόμη και να παίξουν το ρόλο των εκπαιδευτών σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Επαγγελματίες υγείας (περίπου 1-2): Ο αναμενόμενος ρόλος των επαγγελματιών υγείας είναι να συμμετέχουν ενεργά στις συνεδρίες (προαιρετικά), όπως και οι συνομήλικοί τους μετανάστες. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να προσκληθούν οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας να συμμετάσχουν στις διάφορες συνεδρίες αυτής της ΠΕΔ ως παρατηρητές και με πρόσβαση στο υλικό της online πλατφόρμας σε περίπτωση που επιθυμούν να παρακολουθήσουν (ή ακόμη και να διεκπεραιώσουν) την online κατάρτιση.
Ικανότητες
 • Κατανόηση των διαφορών όσον αφορά την υγεία και την υγειονομική περίθαλψη στη χώρα καταγωγής και τη χώρα άφιξης
 • Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο πολιτισμός μπορεί να επηρεάσει τις αφηγήσεις για την υγεία
 • Απόκτηση γνώσεων σχετικά με συγκεκριμένους κινδύνους σωματικής και ψυχικής υγείας που διατρέχουν οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού των μεταναστών – εκμάθηση χρήσης των σχετικών διαδικτυακών πηγών
 • Απόκτηση γνώσεων σχετικά με συγκεκριμένες στρατηγικές πρόληψης και προαγωγής της υγείας και χρήση σχετικών online εργαλείων
 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία του ψηφιακού αλφαβητισμού υγείας των μεταναστών
Περιεχόμενο
 • Μαθαίνοντας τους κινδύνους για την υγεία των μεταναστών, κατά τη διάρκεια του μεταναστευτικού ταξιδιού
 • Μαθαίνοντας πώς ο πολιτισμός μπορεί να επηρεάσει την αφήγηση της υγείας
 • Μαθαίνοντας για τις διαφορές στην υγεία και την υγειονομική περίθαλψη μεταξύ της χώρας υποδοχής και της χώρας καταγωγής. Χρήση σχετικών εργαλείων στο διαδίκτυο
 • Μαθαίνοντας για τις στρατηγικές πρόληψης και προαγωγής της υγείας και τον τρόπο χρήσης των διαδικτυακών πηγών για τον σκοπό αυτό.
Διάρκεια
 • Δια ζώσης συνεδρία: 3 ώρες και 30 λεπτά
 • Διαδικτυακή συνεδρία: 1 ώρα.
Απαραίτητες δεξιότητες του εκπαιδευτή
 • Κοινωνικές δεξιότητες
 • Γλωσσικές δεξιότητες ή δεξιότητες για την οργάνωση πρόσβασης σε διάφορες γλώσσες (μέσω διερμηνέων ή συσκευών τεχνικής υποστήριξης)
 • Ευαισθησία με άλλους πολιτισμούς, ειδικά στην διαχείριση ερωτημάτων που αφορούν την υγεία
 • Ηγετικές ικανότητες στην διαχείριση ομάδας εκπαιδευόμενων από διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα
 • Ικανότητα να θέσει στην πράξη θεωρητικό περιεχόμενο.
Μεθοδολογία
 • Ενεργή και συμμετοχική εκπαίδευση
 • Δια ζώσης εκπαίδευση:
  • Εκπαιδευτική άσκηση
  • Ομαδική συζήτηση
  • Μελέτη περιστατικών — παιχνίδι ρόλων
  • Ομαδική εργασία
 • Online εκπαίδευση:
  • Παρακολούθηση επιλεγμένου υλικού (βίντεο κ.λπ.)
  • Πρακτική εφαρμογή — μέσα από αναθέσεις — ορισμένων συμβουλών που συμφωνήθηκαν στην τάξη.
  • Συνεργατική εργασία
Εκπαιδευτικό υλικό
 • Δια ζώσης συνεδρίες:
  • Παρουσιάσεις PowerPoint
  • Έγγραφα word και pdf. Επεξήγηση των κύριων εννοιών που εμφανίζονται στην παρουσίαση Powe Point (PPT)
  • Επιλεγμένα βίντεο
 • Online συνεδρίες:
  • Online αναθέσεις στην πλατφόρμα κατάρτισης
  • Καθήκοντα που πρέπει να εκτελούνται κατά τη διάρκεια ενός δεδομένου χρονικού πλαισίου

Ενότητες

 

teacher-icon-27.png

 • Τύπος: Δια ζώσης συνεδρία, πρόσωπο με πρόσωπο
 • Διάρκεια 4 ώρες (σε 1 ή 2 ημέρες)
 • Content
  1. 'Εναρξη 
  2. Παράγοντες κινδύνου για θέματα υγείας σύμφωνα με τα διάφορα στάδια μετανάστευσης
  3. Διερεύνηση της υγείας και της ψυχικής υγείας των μεταναστών 
  4. Στρατηγικές πρόληψης   

 • Τύπος: Διαδικτυακή εκπαίδευση
  • συμπήρωματική για εκπαιδευόμενους που ακολουθούν την δια ζώσης εκπαίδευση
  • για οποιοδήποτε, με αυτοεκπαίδευση χωρίς εκπαιδευτή
 • Διάρκεια: 1 ώρα