Διαδικτυακή εκπαίδευση 2: Κατευθυντήριες γραμμές, διάρκεια και εργαλεία

  • Τύπος: Διαδικτυακή εκπαίδευση
    • συμπήρωματική για εκπαιδευόμενους που ακολουθούν την δια ζώσης εκπαίδευση
    • για οποιοδήποτε, με αυτοεκπαίδευση χωρίς εκπαιδευτή
  • Διάρκεια: 1 ώρα

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, οι εκπαιδευόμενοι θα αποδίδουν και θα αναλύουν το περιεχόμενο της δια ζώσης συνεδρίας και θα σημειώνουν τις πιο σχετικές πτυχές που σχετίζονται με το περιεχόμενο που παρουσιάζεται. Στόχος των εργασιών για το σπίτι είναι η δημιουργία ενός οδηγού τσέπης με βασικές λέξεις σχετικές με την υγεία, που χρησιμοποιούνται στη χώρα υποδοχής, μεταφρασμένες στην τοπική τους γλώσσα, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρέχεται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning). Θα τους ανατεθεί, επίσης, να διερευνήσουν διάφορα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα. Θα ενθαρρυνθούν να αναζητήσουν πληροφορίες μέσω του διαδικτύου. Οι εκπαιδευόμενοι θα διαθέτουν επίσης κατάλογο για τις κύριες πτυχές πρόληψης που πρέπει να φροντίσουν (π.χ. εμβολιασμοί, τι είδους και πότε, βασικά στοιχεία διατροφής, κανόνες υγιεινής κ.λπ.)

 

Διαδικτυακή παρουσίαση Ενότητας 2