Διαδικτυακή εκπαίδευση 5.3: Κατευθυντήριες γραμμές, διάρκεια και εργαλεία

  • Τύπος: Διαδικτυακή εκπαίδευση
    • συμπήρωματική για εκπαιδευόμενους που ακολουθούν την δια ζώσης εκπαίδευση
    • για οποιοδήποτε, με αυτοεκπαίδευση χωρίς εκπαιδευτή
  • Διάρκεια: 30 λεπτά

Εργασία για το σπίτι: Ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να ελέγξουν άλλες 2 διαδικτυακές πηγές με βάση τις ερωτήσεις που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση πρόσωπο με πρόσωπο. Θα καταγράψουν τις απαντήσεις τους σε ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο και θα συνοψίσουν τα αποτελέσματά τους σε ένα πεδίο ελεύθερου κειμένου. Επιπλέον, τους ζητείται να προσδιορίσουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία των παρεχόμενων πληροφοριών, ποιες πληροφορίες θεωρούν προβληματικές και ποια πηγή θα εμπιστεύονταν. Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να προσδιορίσουν ποιες πληροφορίες μπορούν να εμπιστευτούν. Αυτό θα είναι χρήσιμο για τους εκπαιδευτές (αφού μπορούν να τονίσουν συγκεκριμένα θέματα κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης εκπαίδευσης) και για τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, ώστε να αντιληφθούν ότι η εκπαίδευση είναι χρήσιμη για αυτούς.

  • Διάρκεια: 30 λεπτά
  • Εργαλεία:
    • Έντυπο ερωτηματολόγιο
5.3.1 Λίστα ελέγχου για την ποιοτική αξιολόγηση εργαλείων ψηφιακής υγείας
5.3.1 Λίστα ελέγχου για την ποιοτική αξιολόγηση εργαλείων ψηφιακής υγείας
5.3.2 'Έντυπο - Aναγνώριση των οφελών και των προκλήσεων των διαδικτυακών εργαλείων Ψηφιακής Υγείας
5.3.2 'Έντυπο - Aναγνώριση των οφελών και των προκλήσεων των διαδικτυακών εργαλείων Ψηφιακής Υγείας