Ενότητα 2 - Κύρια προβλήματα υγείας κατά την άφιξη σε μια νέα χώρα

Στόχοι

✔ Κατανόηση των διαφόρων κινδύνων για την υγεία των μεταναστών σε όλα τα στάδια του μεταναστευτικού ταξιδιού

✔ Κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών που επηρεάζουν τις αφηγήσεις για την υγεία μεταξύ της χώρας καταγωγής και της χώρας υποδοχής

✔ Χρήση επιγραμμικών εργαλείων που μπορούν να διευκολύνουν την κατανόηση των ζητημάτων υγείας και των ειδικών ανά χώρα περιστάσεων που σχετίζονται με την υγεία

✔ Εκμάθηση ειδικής ορολογίας ανά χώρα αναφορικά με την υγεία, διερεύνηση χρήσιμων διαδικτυακών εργαλείων

✔ Κατανόηση των κύριων συμπεριφορών προστασίας της υγείας και εκμάθηση τρόπου εύρεσης αξιόπιστων σχετικών διαδικτυακών πηγών

Διάρκεια:  1 ώρα

Ικανότητες

✔ Κατανόηση των διαφορών όσον αφορά την υγεία και την υγειονομική περίθαλψη στη χώρα καταγωγής και τη χώρα άφιξης

✔ Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο πολιτισμός μπορεί να επηρεάσει τις αφηγήσεις για την υγεία

✔ Απόκτηση γνώσεων σχετικά με συγκεκριμένους κινδύνους σωματικής και ψυχικής υγείας που διατρέχουν κίνδυνο οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού των μεταναστών, να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τις σχετικές διαδικτυακές πηγές

✔ Απόκτηση γνώσεων σχετικά με συγκεκριμένες στρατηγικές πρόληψης και προαγωγής της υγείας και χρήση σχετικών επιγραμμικών εργαλείων

✔ Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία του ψηφιακού γραμματισμού στον τομέα της υγείας για την υγεία των μεταναστών

 

Δραστηριότητα: Μελέτησε, προαιρετικά, την διαδικτυακή παρουσίαση της ενότητας

Διαδικτυακή παρουσίαση Ενότητας 2

 

Δραστηριότητα για το σπίτι: Κάνε την παρακάτω εργασία

  • Δημιουργήστε τον δικό σας Οδηγό τσέπης με όρους υγείας!
Οδηγός τσέπης με σημαντικά θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας (pdf)
Οδηγός τσέπης με σημαντικά θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας (word)