Ενότητα 6 - Δραστηριότητα στο ψηφιακό περιβάλλον υγείας

Στόχος

✔ Ικανότητα να δρά κάποιος/α σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία στο ψηφιακό περιβάλλον

Διάρκεια:  1 - 2 ώρες

Ικανότητες

✔ Γνωρίζετε πως και να επικοινωνείτε ψηφιακά για θέματα υγείας

✔ Επικοινωνείτε με τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας με ψηφιακό τρόπο

✔ Αξιολογείτε τις διάφορες πηγές όσον αφορά τις πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία στο ψηφιακό περιβάλλον

✔ Γνωρίζετε σχετικά με την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια στο ψηφιακό περιβάλλον.

 

 

Δραστηριότητα: Μελέτησε, προαιρετικά, την διαδικτυακή παρουσίαση της ενότητας

Διαδικτυακή παρουσίαση Ενότητας 6, Μέρος 1
Διαδικτυακή παρουσίαση Ενότητας 6, Μέρος 2